ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 385
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 49
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 47
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 54
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 78
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 18
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 40
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 16
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 14
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 22
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 22
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 72