ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 802
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข้อมูลความเชื่อมโยงจัดทำแผน 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.09 KB 207
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 208
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 200
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 200
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล 18/03/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.61 KB 202
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 215
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 208
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.07 KB 212
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.91 KB 211
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 381
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 359
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 372
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 396
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แบบ นน ต่างๆ) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.1 KB 219
คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 337
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.34 KB 389
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 349
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 438
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 633
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 359
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 411
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 408
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 523