ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 84707
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข้อมูลความเชื่อมโยงจัดทำแผน 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.09 KB 84676
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 84847
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 84767
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 84651
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล 18/03/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.61 KB 84732
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 85793
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 84655
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.07 KB 84819
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.91 KB 84747
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 84848
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 84674
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 84943
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 85059
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์-กิจการนักเรียน 2600
ระบบรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 84689
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.1 KB 84951
เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แบบ นน ต่างๆ) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.1 KB 84712
คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 86089
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 84854
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 84744
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 85908
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 84778
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 84813
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 84739
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 84764