กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระพงษ์ วันทา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวีระชัย วรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0849625847

นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
เบอร์โทร : 0850246494

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางนภาพร วิเวกวินย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0817908042
อีเมล์ : roongpett@gmail.com

นายวีระพล ก้อนทองดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายทองคำ มากมี
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13
เบอร์โทร : 0880399991
อีเมล์ : tmtm2010@gmail.com