ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธารทิพย์ ทานะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวิภา ศรีมากรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายเจริญ หิปะนัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระชัย วรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นางปุณิกา นวะแก้วการุณ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางขจีรัตน์ นนทะภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางนภาพร วิเวกวินย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางรุ้งเพชร ทองคำสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายวีระพงษ์ วันทา
ครูชำนาญการ

นายทองคำ มากมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ จันทร์เพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นายวีระพล ก้อนทองดี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายราวี รอบโลก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิธิกร ประสาทศรี
ครูผู้ช่วย

นายวีระวัฒน์ ผกานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายธเนศ สีตะริสุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรอุมา จิตตัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13