ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา พลพวก
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพัตรา แสงใส
ครู คศ.3

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางแก้วตา ชาวไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/16

นางอรุณี ตันติเศรษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุภรา สุขวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13

นางชุติกาญจน์ เหมพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3

นายสุวิช ศรีธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอภิญญา คลังแก้ว
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ มีศรี
ครู คศ.3

นางประกอบ ภูสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/16

นางปัทมา โหตระไวศยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางณัฐวดี วรสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครู คศ.3

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/13

นางอัมพร สวนมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางพรพิมล สอนอาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครู คศ.3

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครู คศ.2

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู

นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางวราพร. อุปัญญ์
ครู คศ.3

นางสาวศิรินยา ต้นสาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ครู คศ.3

นางปราณี บุญณราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/15

นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/15

นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครูผู้ช่วย