ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา พลพวก
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพัตรา แสงใส
ครู คศ.3

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครู คศ.3

นางแก้วตา ชาวไทย
ครู คศ.3

นางอรุณี ตันติเศรษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวสุภรา สุขวรรณ
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ เหมพันธุ์
ครู คศ.3

นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3

นายสุวิช ศรีธรรม
ครู คศ.3

นางอภิญญา คลังแก้ว
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ มีศรี
ครู คศ.3

นางประกอบ ภูสิงห์
ครู คศ.3

นางปัทมา โหตระไวศยะ
ครู คศ.3

นางณัฐวดี วรสุข
ครู คศ.3

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครู คศ.3

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครู คศ.3

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครู คศ.3

นางอัมพร สวนมา
ครู คศ.3

นางพรพิมล สอนอาจ
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครู คศ.3

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครู คศ.2

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู

นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ครูผู้ช่วย

นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.2

นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ครูผู้ช่วย

นางวราพร. อุปัญญ์
ครู คศ.3

นางสาวศิรินยา ต้นสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ครู คศ.3

นางปราณี บุญณราช
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ครู คศ.3

นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครูผู้ช่วย