กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปราณี บุญณราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอาภัสรี พลศักดิ์
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
ครู คศ.3

นางวันดี หล้าวิเศษ
ครู คศ.3

นางจุฬีลักษณ์ จิตหาญ
ครู คศ.3

นางอัมพร สวนมา
ครู คศ.3

นางสุภัสสรา สาระทิศ
ครู คศ.3

นางเรืองรัตน์ ไมตรี
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา พวงธรรม
ครู คศ.3

นางสาวภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู คศ.3

นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู คศ.3

นางวราพร อุปัญญ์
ครู คศ.3

นางศิริพร ผลศิริ
ครู คศ.3

นางกุลธิดา จรรยากรณ์
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศริพันธุ์
ครู คศ.3

นายธันยพัฒน์ ยศราวาส
ครู คศ.2

นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ
ครู คศ.1

นางน้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์
ครู คศ.1

นางสาววรรษมน ศรีทานันท์
ครู คศ.1

นายจิรัฏฐกานต์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวปฏิญญา อ่อนมิ่ง
ครูผู้ช่วย

นายปธานิน พลพวก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรปรียา ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง

Mr. Michael Martyn
ครูอัตราจ้าง

Mr. Neil Evans
ครูอัตราจ้าง

Ms. Umi Matsuo
ครูอัตราจ้าง

Nguyễn​ ​Ngọc​ ​Hùng​
ครูอัตราจ้าง

Jiang Jiawei
ครูอัตราจ้าง

Mr.Romain Berton

นางสาวเวียงคำ วงศ์คูณ
ครู คศ.3

นางสาววาทินี พลภูมิชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอิสราภรณ์ อยู่นุ้ย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัสสร สายแวว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐณิช อังควณิช
ครู คศ.1