ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล

นางนิธิวดี วรเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางปารดา ไชยรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นางกมลวรรณ ศรีมันตะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน