ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดชีวัน ไทยเนียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา สื่อยรรยงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนันท์ เผ่าภูรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรชนันท์ โทบุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมสรี อุทัยพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลยสุข จันทร์ประจำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรยุทร บุบษงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฟุ้งเฟื่อง เชาวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู คศ.1