ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ครู คศ.2

นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์
ครู คศ.3

นางสุดชีวัน ไทยเนียม
ครู คศ.3

นางสุนันท์ เผ่าภูรี
ครู คศ.3

นางจินตนา สื่อยรรยงศิริ
ครู คศ.3

นางเฉลยสุข จันทร์ประจำ
ครู คศ.3

นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ครู คศ.3

นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ
ครู คศ.3

นายสมศรี อุทัยพันธ์
ครู คศ.3

นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ครู คศ.3

นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ครู คศ.3

นายธีรยุทธ บุษบงค์
ครู คศ.3

นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่น
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาถ ก้อนคำ
ครู คศ.1

นางสาวทิวาพร สมดวง
ครูผู้ช่วย