ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรอุมา คำเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย คำวงศ์
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายบุญเกิด ไชยวงค์
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นายพนัส แก่นอาสา
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายส่งเสริมสนับสนุน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครู คศ.3

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุปรียา สะวานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ ร.อ.โชติ อำนาจบุดดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางวาสนา บุญขจร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

จริยา จันทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางปวีณา แสงกล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/15

นางวัชรี พลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

อรรถพล แท่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางสาววีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/16

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นายปรเมศศวร์ สุธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภณัฐฎินันท์ ปัญญาสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววรัชยา หาระสาร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์