ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรอุมา คำเลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย คำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเกิด ไชยวงค์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจพร อินทรสด
ครู คศ.3

นายพนัส แก่นอาสา
ครู คศ.2

นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
ครูชำนาญการ

นางเกษร พุทธลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารินทร์ แสงสว่าง
ครู คศ.3

นางกมลฉัตร ปัญญาดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล โคตรคันทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา ทุมมากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกลีบผกา บุญประสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเปี่ยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ คงคะรัศมี
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญจันทร์ ถือสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ หลักชุม
ครู คศ.3

นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิโรฒ ยืนยง
ครู คศ.3

นางสุปรียา สะวานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.อ.โชติ อำนาจบุดดี
ครู คศ.2

นางวาสนา บุญขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทธิพงษ์ กัลปดี
ครูชำนาญการพิเศษ

จริยา จันทวี
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ วงคำตา
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาดา สุยะรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา แสงกล้า
ครู คศ.3

นางวัชรี พลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน
ครู คศ.3

อรรถพล แท่นแก้ว
ครู คศ.2

นายสิทธิพรชัย กัลปดี
ครู คศ.3

นางสาววีรนุช อุดมคำ
ครู คศ.1

นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ครูผู้ช่วย

นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ครูชำนาญการrพิเศษ

นางสรินยา ศรีธัญ
ครู คศ.3

นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนราธิป ประสมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ

นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์
ครูผู้ช่วย