งาน IS

นางจรุงจิตต์ โลมรัตน์
ครูคศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS )
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 091-8421752