ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมควร สุธรรมมา
ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวพร สุภสร
ครู คศ.3

นางเครือวัลย์ ลาทอง
ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ครู คศ.3

นางบานเย็น เจริญบุตร
ครู คศ.3

นายชาติชาย สุภสร
ครู คศ.3

นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติ
ครู คศ.3

นางธนัญญา หงษ์อินทร์
ครู คศ.3

นายอวยชิต สื่อยรรยงศิริ
ครู คศ.3

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครู คศ.3

นางทิพนาถ ธรรมชอบ
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร
ครู คศ.3

นายสัมฤทธิ์ ภูธา
ครู คศ.3

นายพิชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครู คศ.2

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครู คศ.3

นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นายประศาสตร์ พวงผกา
ครู คศ.3

นางกัลยา ตาน้อย
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ วงเวียน
ครู คศ.3

นางดวงใจ ชูชื่น
ครู คศ.3

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครู คศ.3

นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ครู คศ.3

นายตะวัน ทองสรรค์
ครู คศ.2

นางชลิดา แสนทวีสุข
ครู คศ.2

นางขจรศรี เวียงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววนิตา ดวงบุบผา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกรัตน์ ศรีแสง
พนักงานราชการ

นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณา
พนักงานราชการ

มาลินี วงษ์คำ
ครู คศ.3