ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ เทียมทัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมควร สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางหฤทัย บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครู คศ.3

นางมาลินี วงษ์คำ
ครู คศ.3

นางดวงใจ ชูชื่น
ครู คศ.3

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครู คศ.3

นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ครู คศ.3

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครู คศ.3

นายตะวัน ทองสรรค์
ครู คศ.3

นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นางขจรศรี เวียงแก้ว
ครู คศ.3

นางทองพูล ท้าวเงิน
ครู คศ.3

นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทศพล ทองจันดา
ครูอัตราจ้าง