ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ เทียมทัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมควร สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางหฤทัย บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครู คศ.3

นางมาลินี วงษ์คำ
ครู คศ.3

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครู คศ.3

นางทองพูล ท้าวเงิน
ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครู คศ.3

นางดวงใจ ชูชื่น
ครู คศ.3

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครู คศ.3

นางขจรศรี เวียงแก้ว
ครู คศ.3

นายตะวัน ทองสรรค์
ครู คศ.3

นายทศพล ทองจันดา
ครูอัตราจ้าง