กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกามนิตย์ พาภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0818778740
อีเมล์ : kamanit@narinukun.ac.th

นายสุวิทย์ เทียมทัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร :
อีเมล์ : suwitt@narinukun.ac.th

นางสมควร สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เบอร์โทร : 0898477599
อีเมล์ : somkoun1968@gmail.com

นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เบอร์โทร : 0817091658
อีเมล์ : pakpichaj@narinukun.ac.th

นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เบอร์โทร : 0817895708
อีเมล์ : smlpahaprom@gmail.com

นางกิติยารัตน์ ลายทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เบอร์โทร : 0810698184
อีเมล์ : kitiyarat_laithong@hotmail.com

นางขจรศรี เวียงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เบอร์โทร : 0956208264
อีเมล์ : jewjew30@gmail.com

นางสาวจิตรลดา บุญรมย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 810705495
อีเมล์ : jitlada@narinukun.ac.th

นางมาลินี วงษ์คำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : ๐๘๑๙๕๕๑๙๒๖
อีเมล์ : ma.ma_@hotmail.co.th

นางจุฑามณี จอมหงษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0818780523
อีเมล์ : Chuthama01@gmail.com

นางทองพูล ท้าวเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0988520769
อีเมล์ : thongphunpop@narinukun.ac.th

นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-6694922
อีเมล์ : duangdee251@outlook.com

นางสาวสรินลา โยยะลา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0918321331
อีเมล์ : sarinla@narinukun.ac.th

นางดวงใจ ชูชื่น
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0933207949
อีเมล์ : duangjai@narinukun.ac.th

นางหฤทัย บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0853150059
อีเมล์ : haruethai@narinukun.ac.th

นางกันธิมา ศรีวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895841645
อีเมล์ : j-kan2010@hotmail.com

นายตะวัน ทองสรรค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 08199964xx
อีเมล์ : pirch98@hotmail.com

นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลียว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0942614703