กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-9559235
อีเมล์ : Piroon@narinukun.ac.th

นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0899450120
อีเมล์ : Tatsanee.tong@narinukun.ac.th

นางพิสมัย แก่นก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0982263898
อีเมล์ : Pisamai@narinikun.ac.th

นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
เบอร์โทร : 0862647387
อีเมล์ : maliwan@narinukun.ac.th

นางเอื้องรัก กออินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0833707553
อีเมล์ : ueangrak@narinukun.ac.th

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เบอร์โทร : 0616921221
อีเมล์ : ิีbusaba@narinukun.ac.ch

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
เบอร์โทร : 0868679445
อีเมล์ : Kittipong@narinukun.ac.th

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 08306980860
อีเมล์ : benjawan@narinukun.ac.th

นางแก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0892830700
อีเมล์ : kaenjan@narinukun.ac.th

นางปริยานุช ใต้โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0862499228
อีเมล์ : Priyanuch@narinukun.ac.th

นางกฤษณา ทศโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 085-310-7059
อีเมล์ : Krissana@narinukun.ac.th

นายมนู กนกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เบอร์โทร : 0872419340
อีเมล์ : Manoo.g@narinukun.ac.th

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
เบอร์โทร : 061-6952816
อีเมล์ : Jamsai@narinukun.ac.th

นางศิริกานดา วงษ์สามารถ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0860224595
อีเมล์ : sirikanda.vsm@narinukun.com

นางศศินันท์ กากแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
เบอร์โทร : 0647874662
อีเมล์ : sirinart.b@narinukun.ac.th

นางสาวทอฟ้า ประสานทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
เบอร์โทร : 0981653842
อีเมล์ : torfha.p@narinukun.ac.th

นางสาวอรอนงค์ ผลชะอุ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0627547711
อีเมล์ : Onanong.p@narinukun.ac.th

นายสุรชัย อมรวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0891895696
อีเมล์ : surachai@narinukun.ac.th

นายปริชญ์ สายสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
เบอร์โทร : 0990276038
อีเมล์ : parit@narinukun.ac.th

นางสาวพรอนงค์ ส่องศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0913353744
อีเมล์ : pornanong@narinukun.ac.th

นางสาววิภาวี อิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง