กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-9559235
อีเมล์ : Piroon@narinukun.ac.th

นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0899450120
อีเมล์ : Tatsanee.tong@narinukun.ac.th

นางพิสมัย แก่นก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0982263898
อีเมล์ : Pisamai@narinikun.ac.th

นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0862647387
อีเมล์ : maliwans466@gmail.com

นางเอื้องรัก กออินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : auang-25@hotmail.com

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0616921221

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
เบอร์โทร : 0868679445

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 08306980860
อีเมล์ : benjawan@narinukun.ac.th

นางแก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0892830700
อีเมล์ : hs3_gzl@hotmail.com

นางกฤษณา ทศโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 085-310-7059
อีเมล์ : keedsana_music@hotmail.com

นายมนู กนกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0862464681

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางศิริกานดา วงษ์สามารถ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0860224595
อีเมล์ : sirikanda.vsm@narinukun.com

นางสาวศิรินาฏ บุญนำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : srenaboonnam@gmail.com

นางสาวทอฟ้า ประสานทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นางสาวอรอนงค์ ผลชะอุ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายสุรชัย อมรวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายปริชญ์ สายสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
เบอร์โทร : 0990276038
อีเมล์ : parit@narinukun.ac.th

นายวิกรม จิตรัก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรอนงค์ ส่องศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0913353744
อีเมล์ : pornanong@narinukun.ac.th