กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-9559235
อีเมล์ : Piroon@narinukun.ac.th

นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
ครูเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 0899450120
อีเมล์ : Tatsanee.tong@narinukun.ac.th

นางพิสมัย แก่นก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0982263898
อีเมล์ : Pisamai@narinikun.ac.th

นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0862647387
อีเมล์ : maliwan@narinukun.ac.th

นางเอื้องรัก กออินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0833707553
อีเมล์ : ueangrak@narinukun.ac.th

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 08306980860
อีเมล์ : benjawan@narinukun.ac.th

นางแก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0892830700
อีเมล์ : kaenjan@narinukun.ac.th

นางปริยานุช ใต้โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0862499228
อีเมล์ : Priyanuch@narinukun.ac.th

นางกฤษณา ทศโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 085-310-7059
อีเมล์ : Krissana@narinukun.ac.th

นายมนู กนกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0872419340
อีเมล์ : Manoo.g@narinukun.ac.th

นางศิริกานดา วงษ์สามารถ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0860224595
อีเมล์ : sirikanda.vsm@narinukun.com

นางศศินันท์ กากแก้ว
ครู
เบอร์โทร : 0647874662
อีเมล์ : sirinart.b@narinukun.ac.th

นางสาวทอฟ้า ประสานทอง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : torfha.p@narinukun.ac.th

นางสาวอรอนงค์ ผลชะอุ่ม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Onanong.p@narinukun.ac.th

นายสุรชัย อมรวงศ์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0891895696
อีเมล์ : surachai@narinukun.ac.th

นายปริชญ์ สายสุข
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0990276038
อีเมล์ : parit@narinukun.ac.th

นางสาววิภาวี อิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวนันท์ แก้ววรรณา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0649746804
อีเมล์ : suwanunskn51@gmail.com

นายปิยะศักดิ์ พรมโสภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
เบอร์โทร : 0874963046
อีเมล์ : Piyasak45@45gmail.com

นางสาวพิมลพรรณ พลทรัพย์ศิริ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0823788198
อีเมล์ : pimompun@gmail.com