ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริ วิไลภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวัณณ์ ทองคำใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัคฐ์พิชา นนทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทิน พรหมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาภรณ์ กีฬา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชิดชัย มากดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย แจ่มใส
ครูชำนาญการ

นางสายสมร พันธุ์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒน์ สาดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางละมัย ลำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวไลพร บุญศรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ