ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทัศนีย์ ทองไชย
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางฉวีวัณณ์ ทองคำใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางพิสมัย แก่นก่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมะลิวัลย์ เสนาพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายมนู กนกแก้ว
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางละมัย ลำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย แจ่มใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/15

นางสายสมร พันธุ์เพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครู คศ.3

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

แก่นจันทน์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางกฤษณา ทศโยธิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางเอื้องรัก กออินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางศิริกานดา วงษ์สามารถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/15

นางสาวศิรินาฏ บุญนำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายสัมภาษณื หมวดคงทอง
ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
ครูประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1