ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1312241
Page Views 2931698
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ไปประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 109 ครั้ง )
อบรมการวัดและประเมินผลผู้เรียนในโลกยุคใหม่ของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : Assessment of Students in the
( จำนวน 15 รูป / ดู 142 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 386 ครั้ง )
โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
( จำนวน 57 รูป / ดู 208 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 463 ครั้ง )
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน"
( จำนวน 20 รูป / ดู 376 ครั้ง )
"วันสานรัก...สายสัมพันธ์ เพื่อลูกรัก โรงเรียนนารีนุกูล" การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2
( จำนวน 0 รูป / ดู 380 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูลนำนักเรียนไปประกอบพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา
( จำนวน 0 รูป / ดู 369 ครั้ง )
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3
( จำนวน 0 รูป / ดู 527 ครั้ง )
รณรงค์ล้างมือให้สะอาด 7ขั้นตอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 305 ครั้ง )
นักเรียนชั้น ม.2 สอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรีนารี ณ ดงฟ้าห่วน
( จำนวน 13 รูป / ดู 398 ครั้ง )
ค่ายกลางวันและทดสอบกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2
( จำนวน 25 รูป / ดู 541 ครั้ง )

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com