ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ไปประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 "วันวิสาขบูชา" ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

      ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ไปประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้ท าบุญตักบาตร รักษาศีลฟังธรรมเทศนา สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30-10.30 น. โดย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปร่วมกิจกรรมที่วัดเลียบ ภาพกิจกรรม...!!  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมที่วัดมณีวนาราม ภาพกิจกรรม...!!

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2560,10:28   อ่าน 516 ครั้ง